BP FRANCISZEK MUSIEL - Kościół ma obowiązek mówienia prawdy...

RAPORT z kontroli Sekcji I-szej Wydzia.u VI-go WU (fragment)
(...) 2. Sprawa ew[idencyjno-]obserw[acyjna] krypt. .S.dziah na ks. Musiela - notariusza Sądu Duchownego w Częstochowie nie uważam za słuszne przekwalifikowywa. na rozpracowanie agenturalne. W myśl uzgodnionych wytycznych z Dyr[ektorem] Dep[artamentu] VI-go przygotowa. materia. materiał świadczący o jego wrogich wystąpieniach z ambony dla przedsiśwzięcia posuni.. profilaktycznych. Przedsiśwzięcia te uzasadnić sytuacją w Częstochowie w związku z przygotowaniami uroczystości maryjnych.(...)

Bp Franciszek Musiel (1915-1994) - kapłan archidiecezji częstochowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1941, sakrę biskupią w 1966. W latach 1941-1950 był wikariuszem w Krzepicach, Kłobucku, Klimontowie i Gołonogu, a następnie prefektem szkolnym i dyrektorem Domu Księ?y Emerytow. Od 1957 proboszcz parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie i św. Barbary w Częstochowie, a tak?e oficjał Sądu Biskupiego, wikariusz generalny, prałat dziekan kapituły katedralnej.
Od 1966 biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej. W stanie wojennym stał na czele Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.
Działania aparatu bezpieczeństwa przeciwko bp. Franciszkowi Musielowi datują się od pierwszej połowy lat 50. i miały związek z podjęciem przez niego pracy w Sądzie Biskupim w charakterze notariusza. Już wtedy funkcjonariusze UB ocenili, że nie ma podstaw do podjęcia proby zwerbowania go do wspołpracy.
Jako proboszcz nowo utworzonej parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie podejmował rożnorakie działania mające na celu budowę kościoła. Kilkakrotnie karany grzywnami: za "nielegalną" zbiorkę pieniędzy, a dwa lata poźniej za rozbudowę kaplicy (w istocie stodoły) bez odpowiedniego zezwolenia. Dwie następne grzywny były efektem odmowy złożenia sprawozdania o liczbie dzieci uczestniczących w parafialnej katechezie oraz bojkotowania rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne z 20 II 1962 r.
Nominacja na biskupa (30 I 1966 r.) zbiegła się w czasie z intensywnymi przygotowaniami do uroczystości milenijnych na Jasnej Gorze (2-4 V 1966 r.), w ktorych bp F. Musiel odgrywał znaczącą rolę, jako przedstawiciel Kurii. Jeszcze bardziej zaznaczył swoj udział w przygotowaniach do uroczystości milenijnych w Sosnowcu (20-21 V 1967 r.). To wtedy dał się poznać jako nieugięty, upominający się o prawa Kościoła i nie dający się zastraszyć. Od tej chwili bp F. Musiel stał się niemal pierwszoplanową postacią rozpracowywaną przez częstochowską SB, a kluczem do sukcesu miało być skłocenie go z ordynariuszem diecezji częstochowskiej bp. Stefanem Barełą. W planach przedsięwzięć operacyjnych podkreślono, że konieczne jest "koncentracja na neutralizacji bpa Musiela" oraz "pogłębianie rozdźwiękow", m.in. poprzez śledzenie go i nagrywanie wystąpień publicznych, dokumentowaniu wszelkich potknięć, ktore następnie można wykorzystać do "ustawicznego kompromitowania i obniżania autorytetu w diecezji".
Oprac. Andrzej Sznajder przy współpracy ks. Władysława P. Wlaźlaka


Główna

stat4u